Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de inpassing van het busstation beide zijden van het station Leiden Centraal gelijkwaardig te onderzoeken. Samen met de stad worden de twee scenario’s uitgewerkt en eind 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.

In het conceptraadsvoorstel werd voorgesteld om alleen de Terweelocatie uit te werken als voorkeurslocatie voor het nieuwe busstation. Dit voorstel is eerst besproken met de bewoners en belanghebbenden. Tijdens deze consultatieronde bleek dat er nog veel vragen over inhoud en proces waren. Dit heeft er toe geleid dat het college nu geen voorkeur voor één locatie wil uitspreken maar voorstelt om beide zijden van Leiden Centraal – stadszijde en Bio Science Park-zijde – de mogelijkheden voor het realiseren van het busstation te onderzoeken en alle consequenties in beeld te brengen, zodat de gemeenteraad in later stadium een goed onderbouwde afweging en keuze kan maken.

Wethouder Paul Laudy (bouw): “Het college vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van het Leidse stationsgebied kan rekenen op brede steun vanuit de stad.. We hebben er niet voor niets gekozen om een consultatieronde te houden voor we het voorstel aan de raad zouden sturen. Nu een besluit forceren doet geen recht aan de bestuursstijl van ons college. Daarom willen we samen met de stad een goede afweging maken waarbij alle belangen gehoord worden. De komende maanden gaan we in gesprek met de stad om te kijken naar het beste scenario om ons stationsgebied optimaal te kunnen ontwikkelen.”

De gemeente Leiden werkt nu de aanpak voor het locatieonderzoek en het daarbij te volgen participatieproces met de stad en stakeholders uit. Naar verwachting zijn beide scenario’s eind van 2017 gereed en worden dan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het stationsgebied van Leiden is een drukbezocht gebied dat elke dag ruim 70.000 bezoekers heeft. De huidige inrichting sluit niet aan op de kansen die dit belangrijke knooppunt van Leiden in de Randstad biedt. Daarom voert de gemeente Leiden regie op de herontwikkeling van het stationsgebied. Herontwikkeling van het gebied zorgt voor de verbinding tussen de relatief kleine schaal van de historische binnenstad en de grotere schaal van de nieuwe ontwikkelingen rondom Leiden Centraal.

De gemeenteraad heeft in 2012, met het vaststellen van het kaderbesluit voor het project Stationsgebied en Omgeving een aantal ambities vastgesteld. Het versterken van de economische as Bio Science Park– stationsgebied – binnenstad is hierbij het uitgangspunt; het is voor de stad heel belangrijk dat de historische binnenstad beter wordt verbonden met het stationsgebied en het Bio Science Park. De komende jaren komen er 1700 woningen in het stationsgebied en op het Leiden Bio Science Park. Samen bieden deze ruimte voor zo’n 10.000 extra banen. Een belangrijk bijkomend voordeel van de concentratie van kantoren, woningen en voorzieningen rondom Leiden Centraal Station is de verwachte positieve en duurzame effecten op meer woon-werkkilometers met openbaar vervoer en minder met de auto. Dit zorgt voor minder files en een betere luchtkwaliteit in de stad.