Leids Stimuleringsfonds
Leids Stimuleringsfonds
Het Leids Stimuleringsfonds steunt initiatiefnemers die verzilverbare kansen zien in economisch onzekere tijden. Het Fonds is een breed gedragen samenwerking van ondernemersverenigingen, de gemeente Leiden, de onderwijssector en de provincie Zuid-Holland.

De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt waar de kwetsbaarheden zitten in de Leidse economie. We werden verrast door omstandigheden, waarvan de economische langetermijneffecten nog niet duidelijk zijn. Maar ook zien we de versnelde gevolgen van economische transformaties die al eerder waren begonnen.

Deze disruptieve veranderingen gaan niet alleen gepaard met bedreigingen. Ze bieden ook kansen. Het Leids Stimuleringsfonds wil initiatiefnemers steunen die inspelen op deze veranderingen. Doel: de weerbaarheid en de veerkracht vergroten van onze economie.

Denkkracht en liquiditeit
Regelmatig komt de uitvoering van een vruchtbaar idee niet (snel genoeg) over de financiële drempel heen. Dat is zonde en het Stimuleringsfonds wil dit voorkomen. In het Leids Stimuleringsfonds is denkkracht gebundeld met liquiditeit, waarmee initiatieven wel voorbij die drempel kunnen komen. Wat voor een initiatieven?

Denk aan ondernemende ideeën, die een antwoord geven op marktvragen gerelateerd aan:
innovatie
corona-economie
digitalisering
energietransitie
circulaire economie

Lees verder op de website: https://ondernemendleiden.nl/nl/leids-stimuleringsfonds

Duurzaamste Kilometer van Nederland
Duurzaamste Kilometer van Nederland
In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. En toch is dát precies wat we gaan doen.

29 PARTIJEN TEKENEN EEN GREEN DEAL
Door met elkaar samen te werken in deze ‘coalitie van ambitie’ wordt de verduurzaming van de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied en de Schipholweg versneld. Maar liefst 29 partijen zetten hun handtekening onder een Green Deal en starten met 7 kansrijke business cases.

DOE JE MEE?

www.duurzaamstekilometer.nl

Stichting Ondernemend Leiden
Stichting Ondernemend Leiden
Ondernemend Leiden is opgericht door de ondernemersplatforms Leiden Bio Science Park, Centrummanagement Leiden, Bedrijvig Leiden, BV Leiden en het Ondernemersfonds Leiden. De organisatie zet zich in om het ondernemerschap te stimuleren en de stadsbrede belangen van ondernemers te borgen. Zowel in bestaand als nieuw gemeentelijk beleid.

De partners vinden elkaar als het gaat om de thema’s voor een gezamenlijke agenda, te weten:
> bereikbaarheid van stad en regio;
> parkeren;
> ruimte voor bedrijven;
> vestigingsklimaat;
> aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.

Aan de bestuurstafel worden de standpunten en strategische aanpak van de gezamenlijke dossiers bepaald. Waar onze inbreng meerwaarde kan opleveren, gaan wij aan de slag met uitbouwen van draagvlak, belangenbehartiging en het sturen in gebiedsontwikkeling en -management. Daarvoor organiseren we regelmatig een overleg, bijeenkomst of kennissessie. Waar nodig wordt er een publiek-privaat project geïnitieerd of georganiseerd om het ondernemerschap en de economische vitaliteit van de stad te stimuleren. De partners van Ondernemend Leiden behouden hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid voor de overige dossiers en opereren hiervoor flexibel in wisselende coalities.

Meer info: https://ondernemendleiden.nl

Centrummanagement Leiden
Centrummanagement Leiden
Het Centrummanagement Leiden zet zich in om de binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hierbij staat het verhogen van het aantal bezoekers&gebruikers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek, ambassadeurschap en meervoudig bezoekmotief centraal. Dit wordt gerealiseerd door het initiëren, organiseren en ondersteunen van bezoekersverhogende campagnes en activiteiten. Daarnaast zet het Centrummanagement Leiden zich in om samenwerkingsverbanden te realiseren tussen ondernemers, vastgoedsector, stadspartners en de gemeente om de huidige en toekomstige kwaliteit van de stad te bewaken en verbeteren (schoon, heel & veilig, bereikbaarheid & parkeren, openbare ruimte, winkelaanbod, arbeidsmarkt) en te fungeren als informatiepunt en woordvoering.

Inspireren, informeren en activeren: samenwerken
We beschikken in Leiden over ongeveer 1000 ondernemers in de binnenstad, die zorgen voor ongeveer 7000 werkplekken. Centrummanagement Leiden werkt o.a. samen met de 6 winkeliersverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, Hoteloverleg, Gemeente Leiden, Vastgoed Binnenstad Leiden, Cultuurfonds Leiden, BV Leiden en Leiden Marketing. Tevens wordt er samen gewerkt met tal van organisatoren van evenementen in de binnenstad, alsook kennisinstellingen (mboRijnland, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden) die nauw betrokken zijn bij de binnenstad. Centrummanagement Leiden zet zich in om deze en andere partijen bijeen te brengen en allianties te sluiten. Centraal hierbij staat het verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde en daarmee het aantal bezoekers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek en ambassadeurschap.

http://www.centrumvanleiden.nl/

Leiden Marketing
Leiden Marketing
Leiden Marketing is de organisatie om Leiden regionaal en (inter)nationaal op de kaart te zetten en om meer toeristische en zakelijke bezoekers naar Leiden te trekken. De organisatie geeft invulling aan het merk ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. In Leiden Marketing participeren 19 stadspartners uit Leiden.

Leiden Marketing is verantwoordelijk voor de citymarketing van de stad Leiden en neemt tevens de exploitatie van de VVV en het Expat Centre voor haar rekening.

Doel is naast het gastheerschap van de stad, het merk ‘Leiden’ op de kaart te zetten, met als gewenst resultaat een groei te realiseren in het aantal bezoekers, congressen en studenten, maar ook een verbinding te leggen tussen de vitale stad en haar bewoners. De organisatie geeft invulling aan het merk ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’.

www.visitleiden.nl/nl/contact/leiden-marketing

St. Ondernemersfonds Leiden
St. Ondernemersfonds Leiden
In 2005 is het eerste ondernemersfonds van Nederland opgericht in Leiden. Het Ondernemersfonds is bedoeld om de collectieve bestedingen van ondernemers in de gemeente Leiden te financieren. Door de collectieve aanpak wordt free-riders problematiek tegengegaan. Bovendien wordt met eigen geld de slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers, organisaties en sectoren in Leiden. Door een heffing van 5,3% op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen en organisaties in Leiden evenredig bij aan het fonds. Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan.

http://www.ondernemersfonds.nl/

Economie071
Economie071
Economie071: on top of knowledge

Voor het versterken van de kenniseconomie in de Leidse regio werken de drie werkvelden overheid, ondernemers en onderwijs/kennis samen. Onder de vlag van Economie071 voeren zij projecten uit die gericht zijn op de thema’s Life Sciences & Health, Vitaliteit, Ondernemerschap en Innovatie. Dit ten gunste van investeringen in de regio en werkgelegenheid.
Meer weten over de projecten en de organisatie, bekijk dan:

http://www.economie071.nl/

Bereikbaar Haaglanden-Rijnland
Bereikbaar Haaglanden-Rijnland
De Mobiliteitsmakelaar Rijnland maakt onderdeel uit van Bereikbaar Haaglanden dat als doel heeft de bereikbaarheid van de regio te vergroten.
Een betere bereikbare regio door een efficiënter gebruik van wegen, het OV en het fietsnetwerk, in combinatie met het verbeteren van de voorzieningen en het inzetten van slimme (beleids- en gedrags) maatregelen. Hierdoor wordt het werkgevers en werknemers gemakkelijker gemaakt om op een andere manier en/of op andere tijden te reizen.
Voor meer info:
Jan Breugem – 0655847021

www.bereikbaarhaaglanden.nl/
werkgebied-rijnland